Polish grammar

Consonant change.

The change of consonants and vowels, which occurs very frequently, is characteristic of the Polish language.

Consonant change:

b : bichleb – chlebie
p : pichłop – chłopie
w : wirów – rowie
f : fifilozof – filozofie
m : miogrom – ogromie
t : ć, cikot – kocie
d : dź, dzikod – kodzie
s : ś, si : szmus—musieć – muszę
z : ź, zi : żnakaz – nakażę, gaz – gazie, skazić – skażony – skaź
n : ń, nibrona – bronie
r : rzkara – karze, marzec – marca
ł : lchwała – chwale
k : c : czrzeka – rzece, człowiek – człowieczy, wędrowiec – wędrowcze
g : dz : żnoga – nodze, Bóg – Boże
ch : szmucha – musze
h : żwataha -- wataże

The combination consonant + i in the above examples means the softness of the consonant.

Table of contents

previous page next page