Home page Polish grammar Polish vocabulary Other languages Contact

Most used Polish words - part 5

Most common Polish words - part 5

Let's continue with most common Polish words. With time, we can start recognizing more words that have similar forms in Polish and English. Please see next file about the rules how to recognize them (firma, komputer, informacja, sytuacja, tekst and so on).
Nouns
mężczyzna = male
kobieta = woman
związek = relation(ship)
środek = middle
informacja = information
list = letter
liczba = number
komputer = computer
pole = field
nazwa = name
noc = night
przypadek = case, coincidence
wiek = age
godzina = hour
firma = firm
dzięki = thanks
okres = period
sytuacja = situation
pytanie = question
tekst = text
plik = file
obraz = picture
kościół = church
góra = mountain
dokument = document
śmierć = death
ramię = arm
działanie = action
miesiąc = month
warunek = condition
badanie = examination, investigation
zmiana = change
ruch = traffic, movement
język = language, tongue
dłoń = palm (of the hand)
ojciec = father
matka = mother
wartość = worth
wiedza = knowledge (remind : wiedzieć - to know)
pokój = room, peace

Adjectives:
różny = different
wymagany = demanded, obligatory (it's a form of past participle from "wymagać = demand")
ów = that
kolejny = following
ważny = important
większy = greater
święty = saint, holy
społeczny = social
krajowy = country (kraj - country, it's an adjective from it)
młody = young
zagraniczny = foreign, abroad (transport krajowy - country transport, transport zagraniczny)

Prepositions:
podczas = during
poza = outside

Conjunctions:
podczas gdy - while
gdyż = because
czyli = that is
zaś = while (literary language only)
ponieważ = because
bowiem = because

Numbers:
ile = how much
tyle = so much
mało = little

Adverbs and particles
dlaczego = why
aż = even
no = well (a strengthening particle only, well is "dobrze")
dlatego = therefore
najlepiej = best
chyba = probably
razem = together
później = later
nagle = suddenly
daleko = far
dalej = farther
oczywiście = of course
naprawdę = really (prawda = truth)
dziś = today
zbyt = too (like : zbyt duży - too big)

More and more verbs have prefixes: most prefixes are identical with prepositions. They modify the meanings of verbs. The prefix wy- does not have a prepositional equivalent, its meaning is similar to "out" : dawać - to give, wydawać - to give out, to publish. Typical prefixes are po-, o-, u-, z-, na-.

List of imperfective verbs from part 1-4 :
być, mieć, móc, wiedzieć, chcieć, musieć, mówić, myśleć, widzieć, znać, jeść, należeć, robić, wymagać, znajdować, wydawać, chodzić, czuć, iść, żyć

List of imperfective verbs from part 1-4 :
zostać, stać się, dać, znaleźć, zacząć , zrobić, powiedzieć, spojrzeć, rzec


Sometimes perfectives are formed by adding a prefix, sometimes the main form changes. For example, dawać is imperfective, dać is perfective. And we can have pairs like : wydawać / wydać and so on. Similar : brać / wziąć , przy-jść / przy-chodzić.
Adding prefix: spytać, pomyśleć.

New verbs:
Imperfective :
wyglądać = look, look out
oglądać = look at , watch
istnieć = exist
pytać = ask
prowadzić = lead
działać = act
nieść = carry (present tense is exceptional: niosę, niesiesz, niesie)
brać = take (present tense : biorę, bierzesz, bierze)
potrafić = know
patrzeć = look
leżeć = lie
znaczyć = mean
uważać = regard, pay attention
słyszeć = hear
dawać = give (perfective : dać) (present : daję, dajesz, daje)
rozumieć = understand
siedzieć = sit

perfective :
zobaczyć = see (imperfective : widzieć)
otworzyć = open
udać = to fake (imperfective : udawać)
udać się = fail
wybrać = choose, take out (future tense : wybiorę, wybierzesz, wybierze)
wziąć = take (imperfective : brać, future : wezmę, weźmiesz, weźmie)
przyjść = come (imperfective : przychodzić) (future: przyjdę, przyjdziesz, przyjdzie)
pomyśleć = think (imperfective : myśleć)
donieść = carry, inform (doniosę, doniesiesz, doniesie)
pozwolić = allow
spytać = ask (imperfective : pytać)
pojawić się = appear

Polish vocabulary - most common Polish words - fourth part Polish vocabulary - most common Polish words - sixth part