Home page Polish grammar Polish vocabulary Other languages Contact

Most used Polish words - part 7

Most common Polish words - part 7
Let's continue with most common Polish words. We are now learning less common words and the data about the frequency can be biased, dependent on its source.

Prepositions :
ku = towards
wśród = among
mimo = despite
ponad = over
obok = near

Conjunctions:
natomiast = but, however

Adverbs:
prawie = almost
jedynie = only (tylko and jedynie mean the same)
znów = again
znowu = again
dopiero = only (dopiero teraz = only now)
szybko = quickly
zupełnie = fully
wciąż = still
najbardziej = most
tutaj = here (tu and tutaj mean the same)
mniej = less
lepiej = better

Numerals :
trochę = some
tysiąc = thousand
cztery = four
oba = both

It's now time to know more numerals: we count :
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć (5)
sześć = 6, siedem = 7, osiem = 8, dziewięć = 9, dziesięć = 10 sto = 100, tysiąc = 1000, milion = million

Adjectives:
długi = long
podobny = similar
stały = constant, stable
pełny = full
odpowiedni = right, suitable
główny = main
ludzki = human
znany = known
prawdziwy = true
biały = white
zastrzeżony = reserved
miejski = city, municipal
zły = bad
jedyny = only

Nouns:
wiadomość = news
spis = list
lista = list
sztuka = piece, art
nazwisko = surname
imię = name
powód = reason
serce = heart
nadzieja = hope
komisja = commission
samochód = car
użytkownik = user
prenumerata = subscription
siła = force
opera = opera
ksiądz = priest
temat = subject, theme
rodzaj = sort
sieć = net, network
listonosz = postman
punkt = point
chłopiec = boy
krew = blood
krok = step
historia = history
wynik = result
niebo = sky, heaven
przycisk = button
syn = son
córka = daughter
możliwość = possibility
ściana = wall
noga = leg
komórka = cell phone, cell
książka = book
autor = author
większość = majority
zwierzę = animal
początek = beginning
rodzina = family
król = king
karta = card
moment = moment
sąd = court
rada = advice, council
wieść = news

Imperfective verbs:
zdawać = pass (an exam) (perf. zdać)
zdawać się = seem
czekać = wait
stanowić = constitute, make
próbować = try
używać = use
pracować = work
trzymać = keep, hold
pisać = write
pamiętać = remember
nazywać = call
nazywać się = be called
dotyczyć = concern
pozwalać = allow
zawierać = include
szukać = search
pić = drink
święcić = hallow (święcony = hallowed)

Perfective verbs:
wyjść = go out (imperf. wychodzić)
wejść = come in, enter (imperf. wchodzić)
określić = determine
pójść = go (imperf. iść)
zastrzec = reserve
podać = give (imperf. podawać)
poczuć = feel (imperf. czuć)
poczuć się = feel
zapytać = ask (imperf. pytać)
okazać = show
okazać się = turn out, prove
zauważyć = notice
wrócić = return
zrozumieć = understand (imperf. rozumieć)
odpowiedzieć = answer
zdjąć = take off
wydać = publish, give out (imperf. wydawać)
zamknąć = close, shut


List of imperfective verbs from part 1-5 :

być, mieć, móc, wiedzieć, chcieć, musieć, mówić, myśleć, widzieć, znać, jeść, należeć, robić, wymagać, znajdować, wydawać, chodzić, czuć, iść, żyć, wyglądać, oglądać, istnieć, pytać, prowadzić, działać, nieść, brać, potrafić, patrzeć, leżeć, stać, znaczyć, uważać, słyszeć, dawać, rozumieć, siedzieć

List of perfective verbs from part 1-5 :

zostać, stać się, dać, znaleźć, zacząć , zrobić, powiedzieć, spojrzeć, rzec, zobaczyć, otworzyć, udać, udać się, wybrać, wziąć, przyjść, pomyśleć, donieść, pozwolić, spytać, pojawić się

Verb prefixes:
We can see prefixes : po-, wy-, z- (its variants : ze- and s-), u-, przy-, do-, w- (we-), za-, o-, od- : poczuć, wydawać, zdawać, spytać, udać, przyjść, donieść, wejść, zapytać, odpowiedzieć.
The prefixes often form the perfective verbs: zapytać and spytać mean almost the same as pytać (ask). Especially z-, po-, o- and za- have such a function. But sometimes there is a big difference of meaning : wiedzieć = know, powiedzieć = say, odpowiedzieć = answer. Some prefixes can have a meaning similar to English particles, like out (wydawać, wyjść), into / in (wejść), near (przyjść, donieść). It's very important to recognize them - quite often the meaning can be visible from the meaning of the verb : popić, wypić, upić, dopić have similar meanings to pić (drink), popytać, wypytać, spytać, dopytać, zapytać, odpytać all mean asking, just with different meaning nuances.

Polish vocabulary - most common Polish words - sixth part